Languages

   Download App

Tender Archived - 06/2023

Tender Archived - 06/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
226 पाणी पुरवठा विभागासाठी नळ रिपेअरींग करिता स्पिंडल (नळाचे स्‍पेअर पार्ट) मटेरीयल खरेदीचे दरपत्रक Quotation 07/12/2022 PDF
227 Appointment of Social Media Specialist Agency Quotation 07/12/2022 PDF
228 Extension for Social Media Agency Appointment 28/11/2022 PDF
229 Regarding Calibration of RT PCR Lab Equipment of Shri Sainath Hospital,Shirdi from NABL Accreditation Companies 25/11/2022 PDF
230 कॅन्‍टीन विभागाकडील चहा कुपन पुस्‍तकांची छपाई करणेबाबत... Quotation 25/11/2022 PDF, PDF
231 QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND TESTING OF COMPACT SUBSTATION, GENERATOR SET, HT METERING CUBICAL PANEL, MAIN DISTRIBUTION PANEL, CABLES AND ANCILLARY WORK FOR INCREASED LOAD OF SHRI SAINATH HOSPITAL AND DWARAVATI BHAKTANIVAS BUILD. 25/11/2022 PDF, PDF, PDF, PDF
232 बागकामासाठी खते व औषधे खरेदी Quotation 21/11/2022 PDF
233 Quotation for purchase of boiler burner sequence controller Quotation 19/11/2022 PDF
234 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय व लाडू निर्मिती विभागासाठी कडधान्य डाळी वार्षिक तसेच हरभरा दाळ तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत फेर ई-निविदा Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
235 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय ,लाडू निर्मिती कॅन्टीन व मंदिर विभागासाठी गूळ वार्षिक तसेच साखर तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
236 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय व मंदिर विभागासाठी वनस्पती तूप वार्षिक तसेच खाद्यतेल तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत फेर ई-निविदा Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
237 Purchase of Laboratory Kits for Shri Saibaba & Sainath Hospital in Covid - 19. E-Tender 17/11/2022 PDF Click
238 Appointment of Social Media Specialist Agency Quotation 16/11/2022 PDF
239 बगीचा विभागाकरीता लहान २४ HP ट्रॅक्‍टर व अवजारे खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र संस्‍थानचे संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणे बाबत.. Quotation 16/11/2022 PDF, PDF
240 भवानी शंकर अष्‍टगंध पावडर (पिवळा रंग) माहे- नोव्‍हेंबर-२०२२ ते मार्च २०२३ अखेर (०५ महिने) दर महिन्‍यास अंदाजे ६० किलो मागणीप्रमाणे Quotation 14/11/2022 PDF