Languages

   Download App

Tender Archived - 03/2023

Tender Archived - 03/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 Quotation for purchase of Patients Dress Quotation 13/03/2023 PDF
2 Quotation for purchase of Drugs and Surgicals for Shri Sainath @ Shri Saibaba Hospital Quotation 11/03/2023 PDF
3 Quotation for Printer Consumables Quotation 11/03/2023 PDF
4 कॅश काऊंटींग मशिन्‍स वार्षिक सर्व्हिस कॉन्‍ट्रॅक्‍ट (AMC) दरपत्रक Quotation 11/03/2023 PDF
5 नवीन बॅटरी खरेदीचे वार्षिक दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 09/03/2023 PDF
6 Supply,fabrication & installation of M.S. Collapsible gate at Sai Dharmashala Quotation 09/03/2023 PDF
7 साई आश्रम श्री साईबाबा भक्त निवास व साई धर्मशाला भक्त निवास स्थान येथे तात्पुरते स्वरूपात उभारलेल्या मंडपात भाडोत्री तत्वावर कुलर्स कोटेशन देण्याबाबत Quotation 08/03/2023 PDF
8 विड्याची पाने - दरपत्रक Quotation 07/03/2023 PDF
9 पाणी पुरवठा विभागाकरिता सन 2023 2024 बारा महिन्याचे कालावधीसाठी प्लंबिंग पावडर, फेरिक आलम व गॅस सिलेंडर खरेदी करणे करीता आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी दरपत्रक (Budgetary Quotation) Quotation 07/03/2023 PDF
10 AN APPEAL TO LADDU CONTRACTORS Quotation 07/03/2023 PDF
11 Tender for Udi Chalni Quotation 07/03/2023 PDF
12 ०२ नग LED Wall Screen भाडेतत्त्वांवर बसिवणेकामी दारपत्रके मागिवण यात येत आहे Quotation 07/03/2023 PDF
13 ई-निविदा सूचना - श्री साई प्रसादालय E-Tender 10/03/2023 PDF Click
14 संस्‍थानचे १०७ वाहनाचे सन २०२३-२४ दि.०१/०४/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२४ या कालावधी करीता विमा पॉलिसी नुतनीकरण करणे कामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 03/03/2023 PDF, PDF
15 Pest Control Service for Sai Ashram Bhaktniwas and Sai Dharmashala Bhaktniwas and Premises for Year 2023-24. E-Tender 2023_SAI_879834_1 03/03/2023 PDF Click
Donation Live Darshan