Languages

   Download App

Tender Archived - 02/2023

Tender Archived - 02/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
121 Purchase of Tablet For Shri Saibaba & Sainath Hospital For The Year 2022-23. Re E-Tender 04/10/2022 PDF, PDF Click
122 श्री साई दैनंदिनी व दिनदर्शिका २०२३ Re E-Tender 01/10/2022 PDF, PDF Click
123 पाणीपुरवठा विभागासाठी सेंट्रिफ्यूगल वॉटर पंप व अनुषंगिक मटेरियल खरेदीचे दर पत्रक मागविणे बाबत Quotation 01/10/2022 PDF
124 फॉगिंग मशीन खरेदी कामी दरपत्रके मागविणे बाबत Quotation 01/10/2022 PDF
125 NIQ for purchase of Sofa for VVIP dining at Shri Saiprasadalya 29/09/2022 PDF
126 NIQ for trimix work for proposed atta unit at Shri Saiprasadalya Quotation 29/09/2022 PDF
127 संस्‍थानचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्‍या वार्षिक अहवालाचे छपाईकामी करणेबाबत... Quotation 29/09/2022 PDF
128 E-tender for purchase of Gracery E-Tender 23/09/2022 PDF, PDF Click
129 E-Tender invited for Edible Oil & Vanaspati Ghee E-Tender 23/09/2022 PDF, PDF
130 E-tender for Purchase of Suguar & Jaggery E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF Click
131 E-tender for purchase of Tea powder, Coffee powder E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF Click
132 E-tender for purchase of wheat and rice E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF Click
133 E-tender for Purchase of Patrawal E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF Click
134 E-Tender for Purchase of Spices E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF Click
135 E-Tender for Purachse of Harbara Dal E-Tender 22/09/2022 PDF, PDF, PDF Click
Donation Live Darshan