Languages

   Download App

Tender Archived - 03/2023

Tender Archived - 03/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
136 कॅन्टीन विभागाकरीता पार्ले बिस्कीट खरेदी करणे बाबत Quotation 13/12/2022 PDF
137 फोम कंपाऊंड वाशी खरेदी मागणी फॉर्म Quotation 12/12/2022 PDF
138 संस्थान मालकीच्या विविध परिसरातील गवत खुरपणी करणे बाबत Quotation 12/12/2022 PDF
139 संस्थान मालकीच्या जमिनीतील वेड्या बाभळी व काटेरी झुडूप जे सी बी च्या सहाय्याने काढून साफसफाई करणे बाबत Quotation 12/12/2022 PDF
140 भाग कामासाठी ड्रीप करणेकामी दर पत्रक पत्रके देणे बाबत Quotation 12/12/2022 PDF
141 Quotation: Software Adobe Acrobat pro for Teams (Business Version) Quotation 10/12/2022 PDF
142 पाणी पुरवठा विभागासाठी नळ रिपेअरींग करिता स्पिंडल (नळाचे स्‍पेअर पार्ट) मटेरीयल खरेदीचे दरपत्रक Quotation 07/12/2022 PDF
143 Appointment of Social Media Specialist Agency Quotation 07/12/2022 PDF
144 Extension for Social Media Agency Appointment 28/11/2022 PDF
145 Regarding Calibration of RT PCR Lab Equipment of Shri Sainath Hospital,Shirdi from NABL Accreditation Companies 25/11/2022 PDF
146 कॅन्‍टीन विभागाकडील चहा कुपन पुस्‍तकांची छपाई करणेबाबत... Quotation 25/11/2022 PDF, PDF
147 QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND TESTING OF COMPACT SUBSTATION, GENERATOR SET, HT METERING CUBICAL PANEL, MAIN DISTRIBUTION PANEL, CABLES AND ANCILLARY WORK FOR INCREASED LOAD OF SHRI SAINATH HOSPITAL AND DWARAVATI BHAKTANIVAS BUILD. 25/11/2022 PDF, PDF, PDF, PDF
148 बागकामासाठी खते व औषधे खरेदी Quotation 21/11/2022 PDF
149 Quotation for purchase of boiler burner sequence controller Quotation 19/11/2022 PDF
150 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय व लाडू निर्मिती विभागासाठी कडधान्य डाळी वार्षिक तसेच हरभरा दाळ तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत फेर ई-निविदा Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
Donation Live Darshan