Languages

   Download App

Tender Archived - 07/2022

Tender Archived - 07/2022

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
16 पाणी पुरवठा विभागाकडील मोटार वाइंडिंग करीत लागणारी वाइंडिंग वैरेजिंग वार्षिकदाराने खरेदीचे दरपत्रिके 14/07/2022 PDF
17 श्रावण महिन्‍यातील श्री साईसच्‍चरीत पारायण सोहळा– २०२२ कार्यक्रम साई आश्रम भक्‍तनिवास येथे लोखंडी कॉलम व कैच्‍याचे नट बोल्‍ट फीटींग असलेला डोम टाईप मंडप व इतर अनुषंगीक व्‍यवस्‍था करणेकामाचे सिलबंद दरपत्रक देणेबाबत... 08/07/2022 PDF
18 Supply of 150 Sq.mm Cable & Other Electrical material for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 07/07/2022 PDF
19 साई निवास गेस्ट हाऊस इमारतीकरिता टॅंक खरेदी करणेकामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 07/07/2022 PDF
20 Quotation invited Purchase of M S Material Quotation 06/07/2022 PDF
21 Quotation for supply installation and commissioning of split AC Quotation 06/07/2022 PDF
22 Quotation Notice Upload Sansthan Website Supply of Electrical Material for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi Quotation 01/07/2022 PDF