Languages

   Download App

Tender Archived - 10/2023

Tender Archived - 10/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1621 सुपरस्ट्रक्‍चर पत्रा मंडप व इतर अनुषंगीक व्‍यवस्‍थेच्‍या कामासाठी ई-निविदा सूचना E-Tender 16/08/2018 PDF Click
1622 ‘झिरो बजेट नैसर्गिक व अध्‍यात्मिक शेती तसेच विषमुक्‍त अन्‍न ’ यासाठी शेतक-यांचे २८ ऑगस्‍ट ते ०२ सप्‍टेंबर २०१८ सहा दिवसांचे निशुल्‍क निवासी शिबीर कार्यक्रमास सहा दिवसाकरीता भाडेतत्‍वावर साऊंड सिस्‍टीम ऑपरेटरसह Quotation 14/08/2018 PDF
1623 १०० पानी श्री साईलीलादसरा शताब्‍दी विशेषांक दादर, मुंबई कार्यालय व शिर्डी कार्यालयाकडील प्रकाशने- विभागासाठी श्री समाधी शताब्‍दी वर्ष उत्‍सव-२०१८करिता श्री साईलीला व्‍दैमासिके (सप्‍टेंबर-आक्‍टोबर-२०१८) छपाई करुनपुरवठा कामाची ई-निविदा E-Tender 17/08/2018 PDF Click
1624 प्रकाशने विभागासाठी साठा संपुष्‍टात आलेली संस्‍थान प्रकाशित प्रकाशने पुनर्मुद्रणविहीत पध्‍दतीने करणेच्‍या छपाई कामाचे ई- निविदाबाबत. E-Tender 17/08/2018 PDF Click
1625 Quotation for Purchase Suction Machine of Shri Sainath Hospital Quotation 11/08/2018 PDF
1626 Requirement of Plastic Dustbins & Rubber Mats for Shri Saibaba Hospital Quotation 10/08/2018 PDF
1627 Quotation for Elisa Washer with UPS for Blood Bank of Shri Sainath Hospital Quotation 10/08/2018 PDF
1628 Quotation for Purchase of Automatic Knife Sharpener for Shri Sainath Hospital. Quotation 09/08/2018 PDF
1629 Quotation for Purchase of Automatic Knife Sharpener for Shri Sainath Hospital. Quotation 09/08/2018 PDF
1630 साड्या खरेदी Quotation 06/08/2018 PDF
1631 Call for Human Resource Management Consultation Quotation Quotation 06/08/2018 PDF
1632 Renovation (Civil, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) of Sai Niketan Building at Dadar, Mumbai, for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. E-Tender 04/08/2018 PDF Click
1633 Quotation for Purchase of Vertical Autoclave Machine for Pathology Department of Shri Saibaba Hospital, Shirdi Quotation 04/08/2018 PDF
1634 श्री साईबाबा संस्थानचे प्रकाशने विभागासाठी सन २०१९ या वर्षासाठी श्री साई दैनंदिनी व दिनदर्शिका (०१ पाने व डिलक्‍स प्रकारात) ऑनलाईन निविदा मुद्रणालयाकडून मागविणेत येत आहेत. E-Tender 02/08/2018 PDF Click
1635 Quotation for Purchase of Bench Top Centrifuge (Tube Centrifuge) of Shri Saibaba Hospital Quotation 02/08/2018 PDF