Languages

   Download App

Live Sai Darshan - Video Popup

Live Sai Darshan - Video Popup

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 Quotation for Supply and Installation of CCTV camera at Saibaba Bhaktniwas Quotation 09/01/2020 PDF
2 द्वैमासिक पाकीट छपाई साठी ई -निविदा E-Tender 08/01/2020 PDF Click
3 श्री साईबाबा रुग्णालयातील वॉर्ड /ओ टी मधील खिडकी व पार्टीशन करीत पडदे बसवून मिळणे बाबत दरपत्रक Quotation 07/01/2020 PDF
4 नवीन दूरध्वनी यंत्रणेचा ठिकाणीचे सेर्व्हरला मैण्टिनान्स फ्री अर्थिंगचे काम Quotation 06/01/2020 PDF